ارزیابی رابطه پوشش تاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید مرتع

نویسندگان

چکیده

تعیین ظرفیت مراتع از موارد مهم در مدیریت آن به شمار می‌رود و شناخت عامل های مؤثر در آن بسیار اهمیت دارد. از آنجایی که میزان علوفه تولیدی در یک دوره رویش مبنای محاسبه ظرفیت چرایی است در این پژوهش برای برآورد تولید از راه اندازه‌گیری پوشش رابطه بین تولید با پوشش‌های تاجی، شاخ و برگ و یقه مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 3 رویشگاه شامل: 1- علف ‌بوته‌زار 2- علفزار 3- ‌بوته‌زار، مرکب از 10 جور در منطقه سمیرم، نیر و ندوشن از استان‌های اصفهان و یزد گزینش و آماربرداری در آن‌ها صورت گرفت. در هر جور 30 کرت با ابعاد 2×5/1 متر به طور تصادفی قرار داده شد و پس از یادداشت‌برداری از گونه‌های گیاهی دیده شده در هر یک از کرت‌ها، پوشش تاجی با متر و پوشش یقه و شاخ و برگ با روش نقطه‌ای برای گونه‌های قابل بهره گیری دام اندازه‌گیری شد. سپس رویش گراس‌ها از یک سانتی‌متری سطح یقه و رشد سال جاری بوته‌ها، برای تعیین وزن خشک هر گونه در هکتار قطع و توزین شد و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون، روابط میان تولید با پوشش یقه، شاخ وبرگ و پوشش تاجی هر گونه مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تولید به عنوان متغیر وابسته (تابع ) و سه متغیر دیگر به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پوشش تاجی در همه گونه‌ها و شاخ وبرگ در اغلب آنها با تولید رابطه نزدیک، منطقی و قابل اعتماد (01/0 P< یا01/0 P<) دارد اما رابطه بین پوشش یقه و تولید معنی‌دار نبود که دلیل آن به احتمال برخورد شمار بسیار کمی‌از نقطه ها با یقه بوده است.

کلیدواژه‌ها