بررسی و مقایسه خصوصیات نفوذ آب در خاکهای رسی و در شرایط قرق و چرا در مراتع منطقه فریدن اصفهان

نویسندگان

چکیده

تغییرات کوتاه مدت (5 سال) خصوصیات نفوذ آب در خاک رسی تحت شرایط قرق و چرای دام مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1367 آزمایش نفوذ با استفاده ا نفوذسنج باران ساز (فرم تغییر یافته میوویک) در داخل و خارج 8 قرق مطالعاتی با دو تکرار انجام شد و شاخص عمق نفوذ در پلات های مختلف) انتخاب گردیدند. براساس معادله کوستیاکوف آنالیز آماری رگرسیون بر روی آمار بدست آمده انجام گرفت و ضرائب معادلات سرعت نفوذ لحظه ای، نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی محاسبه شد. سرعت نفوذ نهایی بطور متوسط در 8 تیپ گیاهی حفاظت شده 1/54 درصد (09/2 سانتی متر بر سرعت) افزایش داشته است. همبستگی سرعت نفوذ نهایی با پوشش تاجی و لاشبرگ (به ترتیب 70/0=r و 67/0=r) در سطح احتمال 5 درصد معنی دار ولی با سنگ و سنگریزه معنی دارنبود.

کلیدواژه‌ها