نویسنده = �������������� ����������
بررسی و طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای موجود

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

شعبان قلندرآیشی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ رامین رحمانی؛ وحید اعتماد


شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

جلال محمودی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ رامین رحمانی