بررسی و طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای موجود

نویسندگان

چکیده

شمشادستان چشمه بلبل به مساحت تقریبی 200 هکتار در بخش حفاظتی طرح جنگلداری لیوان- بنفش‌تپه در حوزه اداره کل منابع طبیعی استان گلستان واقع است. این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی گروه‌های اکولوژیک درختی و درختچه‌ای موجود در این رویشگاه انجام شده است. نمونه‌برداری پس از طبقه‌بندی مقدماتی منطقه بر مبنای شیب، ارتفاع و گونه‌های غالب انجام شد. بررسی تغییرات پوشش گیاهی و طبقه‌بندی آنها، با استفاده از 80 قطعه نمونه 225 متر مربعی که به‌صورت منظم تصادفی از هر طبقه برداشت شد، انجام گرفت. فراوانی پوشش درختی و درختچه‌ای در قطعات نمونه با اندازه‌گیری تاج پوشش و قطر برابر سینه در هر پلات ثبت شد. طبقه‌بندی قطعات نمونه با استفاده از آنالیز دو‌طرفه گونه‌های معرف (TWINSPAN) انجام شد. از آنجا که آنالیز TWINSPAN بر اساس سطح مقطع نتایج دقیق‌تری نسبت به ‌این آنالیز بر اساس تاج پوشش ارائه داد، سایر مراحل آنالیز نیز بر همین مبنا انجام گرفت. در این منطقه چهار گروه اکولوژیک درختی و درختچه‌ای، شناسایی شد. شاخص شباهت سورنسون بین چهار گروه اکولوژیک بیانگر تفاوت محسوس بین آنهاست و گروه‌های تفکیک‌شده را تایید کرد. آنالیز رسته‌بندی پوشش درختی و درختچه‌ای نیز با استفاده از آنالیز DCA برای شناسایی ترکیب فلورستیک گروه‌های اکولوژیک درختی و درختچه‌ای و قطعات نمونه انجام شد که‌ این آنالیز نیز نشان‌دهنده امکان تفکیک‌پذیری نتایج حاصل از TWINSPAN بود.

کلیدواژه‌ها