بررسی تنوع وساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش ،ممرزو بلوط-ممرز

نویسندگان

چکیده

تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی شامل کرم خاکی ،پادمان ،هزار پایان ،خرخاکی ها ،صدپایان ،پروتورها،شبه عقرب ها،عنکبوت ها،سیمفیل ها ،دیپلورها،پوروپدها،پادرازان ،سایر حشرات و لارو آنها در لایه های خاکتیپ های جنگلی راش ،ممرز وبلوط-نکاواقع درشمال ایران بررسی شد.تعیین زیوزن بی مهرگان به مدت یک سال با نمونه برداری از خاک بهصورت استوانهای با سطح مقطع81 سانتیمتر مربع تا عمق 30 سانتی متری خاک معدنی شامل لایه های مواد الی خرد نشده ،موادالی خرد شده وعمق های 0تا10،10تا20و20تا30سانتیمتر به طور ماهانه انجام شد.حضور بی مهرگان در لایه های خاک تیپ های راش ،ممرزو بلوط-ممرز مقایسه شد.تغییر پذیری زیوزن بی مهرگان در لایه های خاک تیپ های راش،ممرزوبلوط- ممرز با استفاده از شاخص های تنوع ویکنواختی سیمسون و شانون محاسبه شد .ساختار اجتماع بی مهرگان در لایه های خاک تیپ های راش ،ممررو بلوط – ممرز با استفاده از نمودار فراوانی مرتب شده ارایه شد.تیپ های جنگلی ولایه های خاک با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی گروه بندی شدند.حضور بی مهرگان در لایه های خاک ،متفاوت ونمایانگر تغییر پذیری زیوزن آنها درارتباط با تغییر عمق لایه های خاک بود .با افزایش عمق خاک ،شاخص های تنوع و یکنواختی بی مهرگان خاکزی کاهش یافت .این شاخص ها درتیپ راش از تیپ های ممرز وبلوط- ممرز بیشتر بودند .ساختار اجتماع بی مهرگان در لایه های مختلف خاک ،متفاوت ولی در تیپ های جنگلی ،مشابه بودند.تجزیه مولفه های اصلی نشان داد که با توجه به شاخص های تنوع و یکنواختی بی مهرگان ،تیپ های راش ،ممرز وبلوط – ممرز در سه گروه کاملاً مجزا قرار می گیرند.لایه های الی ‹شامل مواد الی خرد شده و خرد نشده ›ومعدنی ‹شامل لایه های 0تا10، 10 تا20 و20تا30 سانتیمتر›به دو گرو ه جداگانه تقسیم شدند .به طور کلی تنوع و تغییر پذیری اجتماع بی مهرگان خاکزی در لایه های آلی خاک از لایه های معدنی بیشتر بود که باید در مدیریت و حفاظت تنوع زیستی جنگل مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها