نویسنده = علیرضا میرواقفی
مطالعه بافت‌شناسی ساختار بیضه و چرخه تولیدمثل جنس نر سس ماهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهیل ایگدری؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی


تولید پودر سوپ از ماهی کیلکا و تعیین زمان ماندگاری آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهراب معینی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ علیرضا میرواقفی


بررسی اثر وزن و شوری بر تغییرات تعداد و اندازه اجسام مالپیگی کلیه در بچه ماهی آزاد دریای خزر، Salmo trutta caspius

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

بابک عطائی‌مهر؛ باقر مجازی‌امیری؛ حسین عبدالحی؛ علیرضا میرواقفی


کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus

دوره 58، شماره 4، دی 1384

سعید ضیایی نژاد؛ قباد آذری تاکامی؛ علیرضا میرواقفی؛ مهران حبیبی رضایی؛ مهدی شکوری