نویسنده = ������������ ��������
تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک، از بین بردن برگک‌های بذر،

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

کاظم نصرتی؛ حسین آذرنیوند؛ احسان بیژن‌زاده


برآورد جریان کمینه به روش هیبرید در شمال شرق ایران

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

کاظم نصرتی؛ افسانه شهبازی


کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

افسانه شهبازی؛ نعمت ا.. خراسانی؛ کاظم نصرتی


کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

نعمت ا.. خراسانی؛ افسانه شهبازی؛ مجید سرتاج؛ کاظم نصرتی