نویسنده = احمد جهان لتیباری
بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

احمد جهان لتیباری؛ شادمان پورموسی


ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، دی 1382

احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری


بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان


فعال سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال دهنده های غیرمتداول در ساخت تخته خرده چوب

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری