بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی شرایط پخت و ویژگی های کاغذ ساخته شده به روش CMP از کاه گندم انجام شد در این مطالعه ابتدا ویژگی های بیومتریک الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه کاه گندم تعیین شد ،سپس پخت ها با استفاده از دو ترکیب ماده شیمیایی سود سوز آور خالص و مخلوط سولفیت سدیم و کربنات سدیم به نسبت یک به یک دوم درسه سطح 6و8و10 درصد وزمان در سه سطح 20و30و40 دقیقه ،مجموعاً 18 تیمار مختلف درسه تکرار انجام گرفت .تیمار در شرایط دمای حمام آبی ‹98-95 درجه ی سانتی گراد ›و فشار یک اتمسفر و نسبت مایع پخت به کاه 10به 1 انتخاب شد. به طور کلی پخت های با سولفیت دارای بازده ،وازده الک و مصرف انرژی پالایش زیادتر از سود سوز آور بوده اند ، زیرا سود سوز آور فعال تر از سولفیت سدیم بوده و در طی پخت لیگنین و پلی ساکارید های بیشتری را حل میکند .به همین دلیل بازده تولید خمیر کاغذ حاصل از آن کمتر است و الیاف کاه گندم بهتر تفکیک شده ودر نتیجه وازده الک کمتری هم به دست آمده است .بر اساس ویژگی های خمیر کاغذ های حاصله و شرایط پخت آنها ،6 تیمار متشکل از پخت های 30 دقیقه ای برای ساخت کاغذ و مقایسه ویژگی های مقاومتی آنها انتخاب گردید و سپس خمیر کاغذ ها تا درجه روانی 25?350میلی لیتر‹C.S.F.› پالایش شدند .مقاومت های کاغذ های حاصل از پخت با سودسوز آور به طور قابل توجهی بیشتر از سولفیت بود .همچنین مقدار مصرف ماده شیمیایی اثر مستقیمی بر مقاومت ها ‹به استثنای مقاومت به ترکیدن›گذاشت.

کلیدواژه‌ها