بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر

نویسندگان

چکیده

در راستای استفاده بهینه از چوب گونه های سریع الرشد صنوبر ویژگیهای خمیر کاغذ از چوب دو گونه صنوبر P. NIGRA VAR BETOLIFOLIA , P . EUORAMERICANA دردو طبقه قطری 20 و 15 سانتی متر بااستفاده ازفرایند سودای پربازده بررسی شد . میانگین طول فیبر ، قطر فیبر قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی در طبقه قطری 20 سانتی متر به ترتیب 63/978 و20/23و45/15و90/3 میکرون و مقدار سلولز 33/54 درصد لیگنین :33/21 درصد مواد استخراجی : 35/1 درصد و خاکستر : 21/1 درصد بوده است . نتایج برریسی هلای نشان داده است که خمیر کاغذ رنگبری شده سودای پر بازده از چوب گونه P. EUORAMERICANA درطبقه قطری 20 سانتی متر نسبت به دیگر تیمارها برتر است .کاغذ حاصل از تیمار برتردارای اندیس مقاومت در برابر پاره شدن برابر 4/214 /gr mN.m طول پاره شدن برابر 66/3 kmو اندیس مقاومت دربرابرترکیدن برابر 3/ 17 gr/ kPa.m بوده است . نتایج ارزیابی خواص نوری کاغذ حاصل نشان داد که این تیمار بیشترین روشنی (ISO 59/52) و کمترین ماتی (22/95)را نسبت به دیگر تیمارها داشته است .