ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

نویسندگان

چکیده

شناخت ویژگی های شیمیایی مواد اولیه نقش مهمی را در فناوری و شیوه های فرآوری این مواد ایفا میکند .از کاه گندم به عنوان یک پسماند زراعی قابل دسترس وفراوان در برخی از کشور های در حال توسعه برای تهیه خمیر کاغذ استفاده میشود.کاه گندم این بررسی از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برداشت شد.مشخصه های اندازه گیری شده در این پژوهش شامل مقادیر خاکستر ،مواد قابل حل در آب سرد ،قابل حل در آب گرمو قابل حل در سود سوز آور یک درصد،مواد استخراجی‹استن حل›،سلولز و لیگنین بود که بر اساس استانداردهای آئین نامه TAPPI انجام گرفت.اجزای ساقه مورد بررسی عبارت از :مخلوط کاه کند،میان بند اول ،میان بند دوم و میان بند سوم ساقه‹به ترتیب از بالا به پایین و به طور مجزا›گره ها و برگ ها بودند . داده ها نشان میدهد که مقدار خاکستر ،مواد قابل حل در آب سرد،مواد قابل حل در آب گرم ،مواد قابل حل در سود یک درصد و مواد استخراجی ‹استن ح›برگ در مقایسه با دیگر اجزای مورد بررسی بیشتر بود .درصد ترکیبات یاد شده در ساقه گندم از بالا به پایین کاهش می یابد .مقادیر خاکستر،مواد قابل حل در آب سرد ،آب گرم و سود سوز آور یک درصد در گره بیشتر از میان بند ها ست .مقدار سلولز و لیگنین نیز در طول ساقه از بالا به پایین افزایش دارد .

کلیدواژه‌ها