نویسنده = مهدی فائزی پور
بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

امید حسینایی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی


بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

دوره 58، شماره 4، دی 1384

مهدی فائزی پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ موسی محمد نژاد؛ عبدالحسین لهراسبی


بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان


بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی