بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سن و رویشگاه بر روی ابعاد فیبر؛ جرم مخصوص و مقدار ترکیبات شیمیایی یکی از کلن های موفق صنوبر دلتوئیدس؛ از جنبه کاغذ سازی؛ 12 دیسک از ارتفاع برابر سینه سه گروه درخت؛ از دو رویشگاه صفرابسته در گیلان و چمستان در مازندران تهیه شد. میانگین رویش سالیانه (قطری) درختان رویشگاه چمستان نسبت به صفرابسته؛ به دلیل مناسب تر بودن شرایط رویشگاه؛ بیشتر بود. در وهله اول سن و سپس رویشگاه تاثیر بسزایی بر روی ابعاد فیبر درختان این کلن داشتند. برآورد آماری ابعاد فیبر درختان نشان داد که سن تقریبی مناسب برای قطه این کلن بین 9 تا 10 سالگی است. تاثیر سن فقط بر روی جرم مخصوص خشک در سطح احتمال 1% معنی دار می باشد؛ لیکن تاثیر سن و رویشگاه بر جرم مخصوص پایه معنی دار نیست.اثر رویشگاه به جز بر روی میانگین درصد سلولز درختان؛ بر روی ترکیب های شیمیایی دیگر معنی دار نیست. سن و رویشگاه تاثیر معنی داری بر درصد مواد استخراجی چوب این درختان نداشت. با توجه به این بررسی در مجموع می توان گفت که تاثیر سن بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/71 به مراتب بیش از رویشگاه می باشد که از نقطه نظر کاغذسازی حائز اهمین است.

کلیدواژه‌ها