نویسنده = محسن محسنی ساروی
بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، دی 1384

مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر


تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور


آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی


اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان


تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان


تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی


بررسی کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در برآورد دبی سیلاب

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

علی حشمت پور؛ محسن محسنی ساروی؛ امیرسعدالدین؛ مهدی عرفانیان