کلیدواژه‌ها = مواد استخراجی
بررسی تاثیر مواد استخراجی و عامل جفت‌کننده بر ویژگی‌های مکانیکی چند سازه لیف های چوب پالونیا / پلی پروپیلن

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

علیرضا باستانی؛ کاظم دوست‌حسینی؛ امیر نوربخش؛ علی ورشویی‌تبریزی


ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، دی 1382

احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری


بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان


آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1381

جواد ترکمن؛ سیداحمد میرشکرایی؛ حسن رسالتی