بررسی تاثیر مواد استخراجی و عامل جفت‌کننده بر ویژگی‌های مکانیکی چند سازه لیف های چوب پالونیا / پلی پروپیلن

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثر مواد استخراجی لیف های پالونیا (Paulownia fortunei) در دو حالت بدون مواد استخراجی و با مواد استخراجی وبهره گیری از سه سطح 0، 5/1 و 5/2 درصد ماده جفت‌کننده بر اتصال بین لیف های سلولزی وملات پلیمر پلی پروپیلن موردارزیابی قرار گرفته است. با بهره گیری از روش مخلوط سازی مذاب و قالب گیری فشاری چند سازه‌های مورد نظر ساخته شدند. آنگاه برابر باآئین نامه‌های روش آزمون ASTM ویژگی‌های مکانیکی چند سازه لیف های چوب پالونیا / پلی پروپیلن اندازه گیری شدند. و به کمک آزمون آماری فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، ویژگی‌های مکانیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داده است که بهترین تیمار برای مقاومت کششی در حالت بهره گیری از 5/2 درصد ماده جفت‌کننده و بدون مواد استخراجی بوده است , و بهترین تیمار جهت مدول الاستیسیته کششی در حالت بهره گیری از 5/2 درصد ماده جفت‌کننده بوده است. و برای مقاومت به ضربه فاقدار بهترین تیمار در حالت بهره گیری از 5/1 و 5/2 درصد ماده جفت‌کننده بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها