نویسنده = بهرام ثقفیان
مقایسه دقت تصاویر ماهواره‌ای AVHRR و TM در تعیین پوشش برفی

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

جهانگیر پرهمت؛ بهرام ثقفیان


تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور


آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی