نویسنده = جواد ترکمن
بررسی تانن پوست درختان توسکا و بلوط به روش اسپکتروفتومتری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی


آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1381

جواد ترکمن؛ سیداحمد میرشکرایی؛ حسن رسالتی