بررسی امکان تولید چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان چهار گونه پهن برگ

نویسندگان

چکیده

در این بررسی امکان تهیه چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان بلوط، راش، توسکا و ممرز به صورت مخلوط مورد بررسی قرار گرفت. استخراج از نظر کمی و کیفی با استفاده از حلال های قطبی و غیرقطبی ارزیابی شد و فرمولاسیون چسب در مقایسه با نمونه شاهد فنول – فرم آلدیید در شرایط رفلاکس و 5/9 ph و با نسبت مولی 1 به 2 تهیه و گرانروی چسب براساس استاندارد ASTM-D2556 اندازه گیری شد. چسبندگی چسب حاصل از طریق اندازه گیری مقاومت برشی تخته لایه های ساخته شده در شرایط کارخانه با استفاده از فرمولاسیون جدید با توجه به استاندارد شماره 3492 موسسه استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد از نظر کمی، محلول سود 1% بیشترین میزان مواد را استخراج می کند، در صورتی که درجه خلوص مواد استخراج شده توسط الکل (اتانول) از نظر ترکیبات فنولی و تانن ها نسبت به حلال های دیگر بیشتر است و مقاومت برشی چسب های حاصل از مواد استخراج شده با سود 1% بیشتر از الکل می باشد. در عین حال، با افزایش 25 درصد فنول به مواد استخراجی، می توان مقاومت برشی را تا حدود دوبرابر شرایط استاندارد موجود برای چسب اوره – فرم آلدیید رساند.

کلیدواژه‌ها