بررسی تانن پوست درختان توسکا و بلوط به روش اسپکتروفتومتری

نویسندگان

چکیده

در این بررسی پوست درختان توسکا (Alnus subcordata) و بلوط (Quercus castanifolia) با به کارگیری سود 1 درصد (10:1v/w) و درجه حرارت C°90 در مدت یک ساعت استخراج گردیدند. بازده خالص استخراج به ترتیب 44/21 و 07/24 درصد به دست آمد. مقدار ترکیبات فنولی فعال با توجه به عدد استیاسنی به دست آمده بلوط (02/70) و توسکا (28-90) برای دو گونه توسکا و بلوط به ترتیب 35/19 و 85/16 درصدبرآورد گردید. مقدار تانن متراکم مواد استخراجی از طریق کروماتوگرافی ستونی با سفادکس LH-20 به ترتیب 3/6 و 2/4 درصد به دست آمد که نشان می دهد تانن متراکم توسکا 50 درصد بیشتر از بلوط است. تانن هیدرولیزشدنی (گالوتاننها والاژی تاننها) نیز از طریق روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. مقدار زیاد الاژیک اسید موارد استخراجی بلوط و توسکا (43 و 3/35 درصد) نشان میدهد که تانن این دو گونه از نوع هیدرولیزشدنی است. به طور کلی پوست درختان بلوط و توسکا به ترتیب دارای 12 و 6/9 درصد تانن می باشند.

کلیدواژه‌ها