کلیدواژه‌ها = تراکم
بررسی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

رضا حسین‌حیدری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ هوشنگ سبحانی


اثر ارتفاع برش بر رشد درختچه‌های مسن تاغ در

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

ناصر باغستانی‌میبدی


بهینه‌سازی روش نمونه‌برداری شش درختی پرودان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

آرزو سلطانی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراکم

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

محمد موسایی‌سنجره‌ای؛ مهدی بصیری


بررسی بوم شناسی گونه های افدرا Ephedra spp. در منطقه بیارجمند شاهرود

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379

حسین ارزانی؛ مسلم مظفری؛ محمدرضا مقدم؛ منوچهر دادخواه