اثر ارتفاع برش بر رشد درختچه‌های مسن تاغ در

نویسنده

چکیده

تعیین اثرگذاری برش وگزینش بهینه ارتفاع آن بر رشد درختچه‌های مسن تاغ(Haloxyllon aphyllum) از جمله نیازهای پژوهشی در حفظ پایدار و تداوم پوشش در عرصه‌های تاغ‌کاری‌شده در مناطق بیابانی به شمار می‌آید. به‌همین منظور در آبان‌ماه 1373 محدوده‌ای به‌وسعت 3 هکتار در جنگل‌های دست‌کاشت مسن تاغ منطقه اشکذر که آثار پژمردگی در آنها قابل دیدن بود، گزینش و نسبت به برش درختچه‌های آن برابر برنامه پیش‌بینی شده در طرح اقدام شد. این پژوهش در قالب طرح آماری کرتهای خرد‌شده با دو تیمار اصلی تراکم موجود و کاهش ‌یافته به نصف و 4 تیمار فرعی برش از سطح زمین (ارتفاع حدود 10 سانتیمتر)، 35 و 70 سانتیمتر و تیمار شاهد(بدون برش) اجرا شد. با گذشت یک سال از برش درختچه‌ها، اندازه‌گیری میزان رشد قطری و ارتفاعی آنها به همراه گیاهان شاهد ‌آغاز و هر ساله در زمان مشابه تا سال1379 ادامه یافته است. نتایج نشان داد که در سطح تراکم مورد بررسی، میزان رشد قطری و ارتفاعی گیاهان‌‌‌‌ تفاوت معنی‌داری ندارند ((p<0.05، اما سطوح برش بر آنها اثرهای بسیار معنی‌داری دارند(p<0.01). در بین تیمارهای آزمایشی برش شده، دستیابی به درختچه‌های حجیم‌تر با برش از ارتفاع 35 و 70 سانتیمتری بدست می‌آید، اما برش 35 سانتیمتری با داشتن برتری‌های دیگر به‌عنوان شیوه مناسب در این عرصه‌ و مناطق مشابه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها