کلیدواژه‌ها = بازیافت
ارزیابی اولویت‌ها و پتانسیل بازیافت از پسماندهای شهری شهرضا

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388

فرناز ناظم؛ محمد‌علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی‌بختیاری؛ احمدرضا مساح


بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

یوسف یوسفی؛ احمد جهان لیتباری؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروز اشکیکی


مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378

نعمت اله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ افشین فرهادی