مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

نویسندگان

چکیده

جمع آوری و دفع زباله های شهری یکی از اساسی ترین اقداماتی است که برای حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی شهر صورت می گیرد. شیوه های متداول برای دفع زباله های شهری شامل دفن بهداشتی , سوزاندن در کوره های زباله سوز و بازیافت زباله ها می باشد. در این تحقیق , روش دفن بهداشتی و امکان بازیافت زباله های خانگی شهر کرج مورد مطالعه قرار گرفته است.
جمع آوری و دفن زباله های شهر کرج به صورت ناقص , غیر علمی و بدون رعایت ضوابط مکان یابی صورت می گیرد. زباله ها پس از جمع آوری به مرکز دفن, " حلقه دره " حمل و به صورت روباز و سطحی تلنبار می گردند. مجموع تولید روزانه زباله در شهر کرج 530 تن است که تولید سرانه آن حدود 5/0 کیلوگرم محاسبه شده است.
بر اساس نتایج تفکیک ترکیبات تشکیل دهنده زباله های خانگی شهر کرج معلوم می شود که بیشترین میزان مواد تشکیل دهنده زباله ها مربوط به مواد آلی ( قابل کمپوست) با میانگین 4/78 درصد می باشد. پس از آن مواد مصنوعی (پلاستیک) با 1/6 درصد, کاغذ, مقوا و کارتن با 9/5 درصد, منسوجات با 9/1 درصد , شیشه با 6/1 درصد, فلزات با 5/1 درصد, استخوان با 8/0 درصد, چوب با 5/0 درصد و سایر مواد با 4/3 درصد, بقیه مواد متشکله زباله ها را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها