نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، دی 1384

مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر


بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی

دوره 58، شماره 4، دی 1384

محمد رضا غفوریان؛ هوشنگ سبحانی؛ محمد رضا مروی مهاجر