نویسنده = نعمت اله خراسانی
بررسی منابع آلاینده رودخانه گدارخوش

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

مهرداد چراغی؛ نعمت اله خراسانی


مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

نعمت اله خراسانی؛ علیرضا گیتی پور؛ بهاره لرستانی


مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

نعمت اله خراسانی؛ علی شکرایی؛ ناصر مهردادی؛ علی اصغر درویش صفت


مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378

نعمت اله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ افشین فرهادی