مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

چکیده

کارخانجات صنعتی در بخش های گوناگون خود ،تولید برخی زایدات جامد می نمایند که دربیشترموارد این گونه زایدات دارای آثار زیست محیطی بوده و مشکلاتی را در سطح جامعه از نظر مدیریت و دفع به وجود می آورند امرزه کاهش این آثار از بزرگترین چالشهای فرا روی صنایع به ویژه صنعت خودروسازی به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار می باشد .
شرکت ایران خودرو نیزبه عنوان بزرگترین کارخانه صنعت خودروسازی کشور مواد زائدی که حاصل عملیات تولید کارخانه بوده و دارای آثار زیست محیطی می باشند تولید می نماید در این تحقیق واحد لوازم تکمیلی و تزیینی شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از واحدهای تولید کننده مواد زاید این شرکت انتخاب گردیده که آنالیز کمی و کیفی زایدات آن به منظورارایه راهکارمناسب مدیریتی صورت پذیرفته است مواد اولیه مورد مصرف در خلال عملیات مختلف تولیدی در واحد مدیریت لوازم تکمیلی و تزیینی شرکت ایران خودرو که تولید زایدات می نمایند شامل پارچه، PVC ،مشمع ،فیبر، الوار، پروفیل ،مفتول آهنی، نایلون و رنگ می باشد.
نتایج حاصل ازاین تحقیقات نشان می دهند که آنالیزکمی و کیفی مواد زاید در واحد لوازم تکمیلی و تزیینی شرکت ایران خودرو ،موجبات شناخت لازم برای مدیریت زایدات تولیدی را فراهم آورده و به عنوان نمونه از راهکارهای مدیریتی زایدات می توان از روش های کاهش مصرف مواد اولیه در مبدا بازیافت یا استفاده مجدد زایدات ،و پردازش آنها استفاده نمود .