نویسنده = پیروز عزیزی
تاثیر میزان کوددهی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر جنگلکاری‌های مصنوعی کاج بادامی حاشیه دریای خزر

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

سیدمازیار رضوی؛ پیروز عزیزی؛ رضا رشیدی؛ فرشاد کیوان‌بهجو


بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی