مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین روند تجزیه لاشبرگ در گونه توسکا ییلاقی، در دو توده منطقه اسالم و واز ،با شرایط متفاوت سنگ مادری، برگ های تازه خزان کرده در پاییز جمع آوری گردید. لاشبرگ های هر منطقه در چهار گلدان به مدت 7 ماه در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند. به فواصل 21 روز از گلدان ها نمونه گیری و نیتروژن و کربن آنها اندازه گیری شد. مقدار نیتروژن و کربن لاشبرگ ها در دو منطقه در روز اول آزمایش تفاوت معنی داری نداشتند درصد نیتروژن لاشبرگهای منطقه واز 49/2 و منطقه اسالم 62/2 و درصدکربن لاشبرگ های منطقه واز 35/43 و منطقه اسالم 65/39 در روز اول به دست آمد . روند تغیرات کربن در دو منطقه معنی دار نبود اما روند تغییرات نیتروژن و تغییرات C/N دردو منطقه معنی دار بود .
نسبت C/N درلاشبرگ های منطقه واز از 38/17به 35/10 و درمنطقه اسالم از 12/15 به 67/10 کاهش یافت