تاثیر میزان کوددهی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر جنگلکاری‌های مصنوعی کاج بادامی حاشیه دریای خزر

نویسندگان

چکیده

در منطقه ساحلی جفرود، ناحیه شمال شرقی خمام, اقدام به کاشت گونه کاج بادامی کرده‌اند. آزمایش اولیه از طریق محلول‌پاشی و بررسی‌ها‌ی صحرایی نشان داده که درختان کاج بادامی منطقه با کمبود شدید عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مواجه‌اند. آزمایش کودی فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در این منطقه پیاده شد. فاکتور اول شامل کود اوره در سه سطح: (kgN/ha112a1=، kgN/ha224a2=، kgN/ha336a3=),‏‏‎‎فاکتور دوم شامل کود سوپر فسفات در سه سطح (kg p2o5/ha56b1=، kg p2o5/ha112b2=، kgp2o5/ha168b3=) و فاکتور سوم شامل کود کلرورپتاسیم در سه سطح (kgk2o/ha8/22c1=، kgk2o/ha6/45c2=، kgk2o/ha4/68c3=) بود. کوددهی دوبار، در شهریور 78 و فروردین 79 صورت گرفت. به منظور مشخص کردن تاثیر کودها، رشد طولی و قطری و افزایش طول سوزن‌های درختان و غلظت عناصر مذکور در سوزن‌ها اندازه‎گیری شد. نتایج نشان داد که کودهای اوره و سوپر فسفات و کلرور پتاسیم به طور توام بر رشد سوزن و رشد ارتفاع تاثیر معنی‎دار داشتند. بیشترین رشد سوزن و ارتفاع در حالت تیماری مرکب از سطح سوم کود اوره ـ سطح دوم کود سوپر فسفات و سطح دوم کود کلرورپتاسیم به‌دست آمد. بین رشد سوزن و رشد ارتفاع همبستگی زیاد و معنی‎داری به‌دست آمد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین عنصر محدودکننده رشد، نیتروژن است.

کلیدواژه‌ها