تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی الیاف و خمیر سودای سر شاخه ارقام خرما در ایران

نویسندگان

چکیده

بر پایه بررسی های انجام شده در ایران، سالانه 200 تا 400 هزار تن از ضایعات سرشاخه‌های ارقام مختلف خرما قابل دسترس است. در این پژوهش ترکیب های شیمیایی، مرفولوژی الیاف و خمیر سودای سرشاخه‌های ارقام مهم خرما در ایران مورد بررسی قرار گرفت. میانگین جرم ویژه بحرانی نمونه‌های مورد بررسی 5/0- 44/0، میانگین طول الیاف نمونه‌ها 1400 میکرومتر و میانگین قطر الیاف 5/17 میکرومتر بوده است. میزان سلولز ارقام مختلف 37 تا 44 درصد و میزان لیگنین نمونه‌ها 12 تا 15 درصد و میزان مواد استخراجی محلول در حلال استن از 35/1 تا 23/3 درصد متغیر بوده است. میزان مواد استخراجی محلول در آب نمونه‌ها بسیار بالا و از 16 تا 19 درصد بوده است. میزان خاکستر نمونه‌ها بسیار بالا و از 5/4 تا 7/7 درصد نوسان داشته است.
نتایج خمیر سودای مخلوط ارقام مورد بررسی نشان داده است که با تنظیم شرائط فرایندی خمیرسازی خمیرهای با کیفیت قابل قبول و با بازده بالا و پایین برای کاربردهای مختلف کاغذسازی از سرشاخه‌های درختان خرما می‌توان تولید کرد.

کلیدواژه‌ها