بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ کرافت از جوان چوب افراپلت

نویسندگان

چکیده

باتوجه به کمبود و محدودیت منابع چوبی در ایران گونه‌هایی که سریع‌الرشد بوده و مناسب تهیه خمیرکاغذ هستند اهمیت ویژه‌ای دارند. افراپلت از جمله گونه‌های سریع‌الرشد و بومی کشور ایران است که در حدود 8% از جنگل‌های شمال کشور را دربر می‌گیرد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های مقاومتی کاغذ تهیه‌شده از جوان‌ چوب افراپلت با روش کرافت بوده است تا در صورت مناسب‌بودن ویژگی‌های مقاومتی کاغذهای ساخته شده، سنین بهره‌برداری پایین‌تری برای افراپلت توصیه شود به همین منظور سه اصله درخت افراپلت به طور تصادفی در جنگل شصت کلاته گرگان قطع شد و بررسی‌ها بر روی گرده‌بینه‌های آنها انجام شد. میانگین طول الیاف، قطر و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب 88/871، 35/22 و 99/1 میکرون اندازه‌گیری شد و سن جوان چوبی 5/13 سال محاسبه شد. پخت کرافت با شرایط مختلف شامل زمان در دو سطح 120 و 180 دقیقه و دما در دو سطح 160 و 170 درجه سلسیوس و نسبت مایع پخت به چوب 5 به 1، هر یک در سه تکرار انجام شد. دامنه بازده خمیرکاغذ بین 47/45% و 26/41% و دامنه عدد کاپا بین 70/25 و 60/18 بود. پس از پالایش خمیرها، از هر خمیر تعداد 10 برگ کاغذ دست‌ساز 2g/m60 تهیه شد. بررسی مقاومت‌های این کاغذها و مقایسه آنها با کمینه مجاز این مقاومت‌ها در استانداردهای IS و JIS نشان داد که کاغذهای ساخته شده دارای ویژگی‌های مقاومتی بیشتری در مقایسه با IS و JIS هستند بنابراین استفاده از جوان چوب افراپلت در تهیه خمیرکاغذ قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها