اثر عمق و زمان کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلند‌مازو

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر عمق کاشت (3، 8 و 13 سانتیمتر) و زمان کاشت (5 دی و 5 اسفند) بر جوانه‌زنی بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)، تحقیقی با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (در سه تکرار) روی یک خاک شنی-لومی-رسی و در فضای باز و‌ فاقد زاد‌آوری جنگل‌ جلگه‌ای دانشکده منابع طبیعی نور انجام شد. نتایج در اواخر بهار نشان داد که اثر جداگانه عمق کاشت و زمان کاشت و اثر همزمان آنها بر جوانه‌زنی در سطح بالایی معنی‌دار بود ((P = 0.000. به لحاظ آماری، شدت جوانه‌زنی، صرف‌نظر از عمق کاشت، در زمان کاشت اسفند (2/66%) بیشتر از دی (2/18%) بود (P = 0.000). بدون در نظر گرفتن زمان کاشت، جوانه‌زنی در عمق‌های مختلف کاشت از نظر آماری متفاوت بود (P = 0.000)، به‌‌طوری‌که این مشخصه در عمق کاشت 3 سانتیمتر (3/51%) بیش‌تر از 8 سانتیمتر (42%) و 13 سانتیمتر (3/33%) بود. بهترین ترکیب تیمارها برای جوانه‌زنی، در "کاشت اسفند-عمق 8 سانتیمتر" (3/77%)، و "کاشت اسفند-عمق 3 سانتیمتر" (64%) ظاهر شده بود. حداکثر جوانه‌زنی برای عمق‌های 3 و 8 سانتیمتر کاشته شده در دی، اغلب در 30 خرداد و در کاشت اسفند در 20 اردیبهشت رخ داد. به طور کلی در هر یک از تاریخ‌های شمارش، جوانه‌زنی در هر یک از سه عمق کاشت، همواره در اسفند بیشتر از دی بود.

کلیدواژه‌ها