بررسی امکان جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله و باطله اداری

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به‌منظور جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله و کاغذهای باطله مخلوط اداری از روش آکواسل (تعلیق در محیط آبی) استفاده شد. در روش آکواسل از مخلوط آب-حلال آلی و مواد فعال سطحی برای حل کردن، پراکنده‌سازی و دفع جوهر استفاده می‌شود. حذف بهتر جوهر به إعمال شرایط مناسب زمان ماندگاری، دما، نوع حلال و سن چاپ بستگی دارد. در پایان فرایند، جوهر و سایر آلاینده‌ها که در حلال حل شده‌اند با سرریز کردن دفع می‌شوند. نتایج نشان داد که بالاترین روشنی در زمان ماندگاری 4 ساعت، دمای60 درجه سانتی‌گراد وسن چاپ شش ماه در هر دو نوع کاغذ روزنامه باطله و باطله اداری حاصل می‌شود. در این آزمایش بهترین حلال زایلن بود و از دی کلرومتان نمی‌توان استفاده کرد. همچنین نشان داده که با افزایش توام زمان ودرجه حرارت و کاهش سن چاپ، روشنی افزایش می‌یابد و نیز افزایش زمان یا درجه حرارت به تنهایی موجب افزایش روشنی می‌شود. سن چاپ کمتر، روشنی بیشتری در پی دارد وبر اساس نتایج به دست آمده، عمده کهنه شدن در 6 ماهه اول صورت می‌گیرد و پس از آن کهنه شدن اثر زیادی بر خواص نوری ندارد.

کلیدواژه‌ها