ویژگی‌های مکانیک خاک مناطق مستعد تولید سیلاب واریزه‌ای

نویسندگان

چکیده

وقوع سیلاب واریزه‌ای نیازمند تامین رسوب زیادی است که به‌طورمعمول از طریق لغزش‌های کم عمق اطراف آبراهه و دامنه‌های ناپایدار فراهم می‌شود. مطالعه ویژگی‌های این دامنه‌ها و تحلیل پایداری آنها در شناسایی و شناخت کامل‌تر نقش آنها در پدیده سیلاب واریزه‌ای از راه‌های ارزیابی پتانسیل خطر این پدیده در حوزه‌های آبخیز است. در این مطالعه که در حوزه آبخیز زیارت گرگان انجام گرفته, پس از تهیه نقشه رخساره‌های فرسایشی, رخساره فرسایش آبراهه‌ای که فقط در زیر حوزه یک پراکنش داشت, مورد مطالعه مکانیک خاک قرار گرفت و پایداری آن تحلیل شد. حدود آتربرگ و پارامترهای مقاومتی خاک در آزمایشگاه تعیین گرفت و نوع کانی‌های رسی نیز با استفاده از آزمایش XRD مشخص شد. تحلیل پایداری دامنه‌ها نشان داد که فاکتور ایمنی دامنه‌ها در کلیه نمونه‌های مورد بررسی کمتر از یک است که حاکی از پتانسیل زیاد ناپایداری این دامنه‌هاست. کانی رسی غالب در نمونه‌های مورد مطالعه‌ایلیت و کلریت و مقدار کانی رسی کائولینیت بسیار ناچیز بود.

کلیدواژه‌ها