کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تاثیر شدت‌‌های چرای دام بر ترکیب پوشش گیاهی، رطوبت، مقاومت مکانیکی و نفوذپذیری خاک

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

اصغر کهندل؛ محمدرضا چایی‌چی؛ حسین ارزانی؛ محسن محسنی‌ساروی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری


بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب موغار اردستان در تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

جعفر کیاحیرتی؛ سعید سعیداسلامیان؛ حسین خادمی؛ امیرحسین چرخابی


بررسی قابلیت اشباع خرده چوب ها در فرآیند خمیرسازی APMP (سودای سرد)

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

سید احمد میرشکرایی؛ اصغر انوری