کلیدواژه‌ها = رسوب معلق
بررسی کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوب معلق روزانه

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

سادات فیض‌نیا؛ حسین محمدعسگری؛ محمد معظمی


بررسی مقدار- فراوانی دبی موثر بار معلق در زیر‌حوزه‌های

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ جعفر دستورانی


آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری