نویسنده = ��������������������� ����������
تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک، از بین بردن برگک‌های بذر،

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

کاظم نصرتی؛ حسین آذرنیوند؛ احسان بیژن‌زاده