نویسنده = �������������� ��������
بررسی چشم اندازها، راهبردها و فعالیت‌های پیشنهادی مدیریت جنگل

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

تقی شامخی؛ جهانگیر فقهی؛ آرزو سلطانی؛ حنانه محمدی‌کنگرانی؛ سیداشرف فیض‌نوروزی


بهینه‌سازی روش نمونه‌برداری شش درختی پرودان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

آرزو سلطانی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی