بررسی چشم اندازها، راهبردها و فعالیت‌های پیشنهادی مدیریت جنگل

نویسندگان

چکیده

دیدگاه تدوین "راهبرد" در مدیریت جنگل‌ها، چندسالی که در کشور به عنوان یک نیاز مطرح شده است. راهبردهایی که تا این زمان در برنامه‌های پنجسالة بخش منابع طبیعی برای جنگل‌ها تعیین شده، به طورعمده نتیجه نگرش کارشناسان تدوین کنندة برنامه در "دفتر بودجه و برنامه‌ریزی" سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور می باشد، بنابراین پرداختن به‌این موضوع با نگرشی جامع تر به عنوان یک ضرورت همواره مطرح بوده است. بدین منظور این پژوهش برای تدوین راهبردها، سیاست‌ها و فعالیت‌های مناسب برای مدیریت جنگل در منطقه رویشی زاگرس انجام شد. در این پژوهش تدوین راهبردها، سیاست‌ها و فعالیت‌ها برای سه مقطع زمانی چشم انداز بیست ساله، راهبردهای پنج ساله و فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق هر راهبرد و با مشارکت ذینفعان و همه دست اندرکاران صورت گرفت. در آغاز با مروری بر ادبیات و منابع موجود در خصوص سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌های پنج ساله انجام شده در دورة پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. به کمک نتایج این تحلیل و نیز با توجه به شرایط کنونی، "جزو? پرسش‌ها شامل تدوین اولیه چشم اندازها، راهبردهای مدیریت جنگل و فعالیت‌های آنها، توسط تیم پژوهشی تهیه شد. جزوه پرسش‌ها در اختیار 160 فرد یا گروه ذینفع که به صورت تصادفی از لیست‌های تهیه شده گزینش شده بودند، قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا با اعمال نظرهای اصلاحی و تکمیلی و نیز تعیین اولویت‌ها، جزوه را برگردانند، شمار پاسخ ها دست کم 63 و به تناسب از میان دریافت کنندگان جزو? پرسش‌ها تعیین شد. جمع بندی اظهار نظر مخاطبان توسط تیم تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و چشم اندازها، راهبردها و فعالیت‌های پیشنهادی مدیریت جنگل تدوین شد. سپس به منظور بررسی اجرایی بودن و نیز میزان همخوانی این پیشنهادها با قوانین، نشستی با حضور صاحبنظران برگزار شد. پس از این نشست چشم اندازها، راهبردها و فعالیت‌های مناسب نهایی شدند. با اجرای این فرآیند، چشم اندازهای نهایی نسبت به پیشنهاد اولیه چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ اولویت‌ها، تغییر یافتند، همچنین یکی از راهبردهای پیشنهادی اولیه، حذف و دو راهبرد جدید اضافه شدند، فعالیت‌ها نیز با ایجاد تغییرهایی در ساختار و اولویت‌هایشان، نهایی شد.

کلیدواژه‌ها