بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

نویسندگان

چکیده

صنوبرها سهم عمده‌ای در تولید فراورده‌های چوبی و بازار چوب ایران دارند ولی شرایط بازار چوب صنوبر مناسب نیست. حال پرسش پایه‌ای این است که شرایط و وضعیت بازار چوب صنوبر و تجارت داخلی آن چگونه می‌باشد، آیا کاربرد چوب صنوبر افزایش یا کاهش می‌یابد؟ با عنایت به‌این پرسش روش شناسی پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از روش‌‌های آماری تحلیل پرسشنامه‌ها به آزمون پرسش پرداخته شد و با مشاهده‌ها و دیگر اطلاعات لازم مسیر تجارت داخلی چوب صنوبر رسم شد. یافته‌های بدست آمده از تجزیه و تحلیل آمارها، پرسشنامه‌ها و منابع پژوهشی بحران کمبود چوب صنوبر را نشان می‌دهد. چوب صنوبر در سه مسیر مشخص تجارت می‌شود. از پتانسیل جنگل‌کاری استان‌های مستعد استفاده صحیح نشده است. برخی مشاغل استفاده کننده از چوب صنوبر از بین رفته است. نایکنواختی کاربرد چوب با واردات آن در سال‌های قبل، آزادی واردات و کاهش تولید فراورده‌های چوبی جنگلی مناطق شمال کشور (از بیش از یک و نیم میلیون متر مکعب به کمتر از یک میلیون متر مکعب در سال 1382 رسیده است)، مناسب نبودن قیمت با کیفیت چوب صنوبر باعث بحران در تجارت داخلی چوب صنوبر شده است. کاهش عرضه چوب صنوبر قیمت آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش قیمت چوب صنوبر، تجارت چوب صنوبر را در برابر جایگزین‌های آن ضعیف می‌کند. در آینده تهیه چوب صنوبر سخت‌تر خواهد شد و تجارت آن بحرانی‌تر می‌شود. صنوبرکاری با ارقام و نژادهای اصلاح شده، صنوبر را برای صنوبرکار و تولیدکننده و مصرف‌کننده مقرون به صرفه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها