نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی عملکرد قاطر برای حمل چوب در دو جهت حمل رو به بالا و پائین (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی


ارزیابی کارایی، نرخ تولید و هزینه اسکیدر چرخ لاستیکی تاف

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

مقداد جورغلامی؛ هوشنگ سبحانی؛ وحید اعتماد