ارزیابی عملکرد قاطر برای حمل چوب در دو جهت حمل رو به بالا و پائین (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

نویسندگان

چکیده

حمل چوب با قاطر در جنگل‌های شمال ایران از گذشته وجود داشته و امروزه با گسترش خواسته‌های زیست‌محیطی و توجه به سامانه‌های بهره‌برداری با اثرگذاری منفی کم زیست‌محیطی و در مقیاس‌های کوچک، توجه به این سامانه سنتی دوباره بیشتر شده است. هدف از این ارزیابی، بررسی و مقایسه حمل انواع چوب های با قاطر در جنگل در دو جهت سر بالا و سر پائین می‌باشد و مدلی برای بهره‌برداری و خروج چوب در جنگلهای دست نخورده خزری بویژه جنگلهای حفاظتی ارائه شد تا پاسخگوی هدف های زیست‌محیطی، جنگلداری و بهره‌برداری جنگل باشد. این بررسی در قطعه 213 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شده است. در این بررسی، ابتدا زمان حمل الوار در دو جهت حمل رو به بالا و رو به پایین با بهره گیری از بررسی زمانی پیوسته اندازه‌گیری و سپس نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل آماری شده‌اند. تولید ساعتی (میزان چوب حمل شده به محل انباشت) با احتساب زمان‌های تاخیر، برای حمل الوار در شیب‌های مثبت (حمل به بالا) و منفی (حمل به پائین) به ترتیب 00/1 و 2/1 متر مکعب در ساعت و برای حمل در شیب‌های مثبت و منفی بدون در نظر گرفتن زمان تاخیر به ترتیب 21/1 و 5/1 متر مکعب در ساعت می‌باشد. مدل برآورد زمان حمل چوب برای الوار در دو شیب مثبت و منفی نیز بدست آمد که در میان عامل های مؤثر بر حمل چوب با قاطر، فاصله حمل بیشترین تاثیر را روی زمان حمل دارد. با بهره گیری از مدل هزینه‌یابی، هزینه سامانه حمل چوب با قاطر بدست آمد که برابر 57982 ریال در ساعت است. سرانجام با بهره گیری از مدل حمل چوب، اثر تغییرهای فاصله حمل روی هزینه حمل چوب نیز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها