نویسنده = ��������������������� ������������������
اثر عمق و زمان کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلند‌مازو

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

مسعود طبری؛ محمدمسعود قلیچ‌خانی