نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعیین ترکیب مناسبی از عناصر ژئوشیمیایی برای جداسازی واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پخش سیلاب پلدشت

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

شاهرخ حکیم خانی؛ حسن احمدی؛ جعفر غیومیان؛ سادات فیض‌نیا؛ محمدرضا بی‌همتا


تهیه نقشه فرسایندگی باران برای حوضه دریاچه نمک

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

شاهرخ حکیم خانی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمود عرب‌خدری