نویسنده = ���������������� �������� ������
کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان)

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی خلیلی؛ محمد علی صارمی نایینی؛ محمد رضا رجبی