نویسنده = علی اصغر درویش صفت
مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

سید رشید فلاح شمسی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ علی اصغر درویش صفت؛ احمد فرجی دانا


مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

نعمت اله خراسانی؛ علی شکرایی؛ ناصر مهردادی؛ علی اصغر درویش صفت