نویسنده = بهرام حسن زاده کیایی
مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران

دوره 58، شماره 4، دی 1384

صفر پور علی دارستانی؛ امیر عباس بازیار لاکه؛ بهرام حسن زاده کیایی


بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیایی؛ اصغر عبدلی