نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی ارتباط میان شدت آلودگی به دارواش (Viscum album L.) با برخی از ویژگی‌های گونه‌های میزبان در پارک جنگلی نور

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

داود کرتولی‌نژاد؛ سیدمحسن حسینی؛ سیدخلاق میرنیا؛ مسلم اکبری‌نیا؛ فاطمه شایان‌مهر


تعیین مناسب ترین روش آمار برداری در جنگلداری شهری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

پریسا پناهی؛ محمود زبیری؛ سیدمحسن حسینی؛ مجید مخدوم