نویسنده = �������������� ������ �������� ��������
ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

دوره 56، شماره 3، دی 1382

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی